Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Müşteri Üyelik Sözleşmesi ("Müşteri Sözleşmesi"), Gümüşsuyu Cad. Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi Giriş Kat E Blok 1BE10 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde bulunan İLKEGRAFİK.COM E-Ticaret İnternet Mağazacılık ile WWW.İLKEGRAFİK.COM alan adlı Websitesi'nde üye olan Müşteri arasında, İLKEGRAFİK.COM E-Ticaret tarafından Websitesi'nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Müşteri" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Müşteri, Müşteri Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR

Hizmet/Hizmetler: "Müşteri" üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla " İLKEGRAFİK.COM" tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Kullanıcı / Kullanıcılar: Websitesi"ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Websitesi: WWW.İLKEGRAFİK.COMalan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen İLKEGRAFİK.COM’un işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetlerini sunduğu web Websitesi.

Üye/Üyeler: "Websitesi"ne üye olan ve "Websitesi"nde yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Müşteri: "Websitesi" üzerinde "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye".

Satıcı: "Websitesi" üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden gerçek veya tüzel kişi "Üye".

Sanal Mağaza: "Satıcıların, kendileri tarafından sağlanan birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayınlayabilme imkanına ve " İLKEGRAFİK.COM" tarafından belirlenen diğer imkanlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri "Websitesi"nin ilgili bölümünde belirtilen ve "Websitesi" üzerinden sağlanan "Hizmet".

Üye Sayfası: "Müşteri"nin "Websitesi"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece "Müşteri" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Müşteri" üyeye özel sayfa.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, "Websitesi"nde " İLKEGRAFİK.COM" tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Müşteri" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise,"Websitesi"de yer alan tüm "Hizmet", uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup "Websitesi"de "İLKEGRAFİK.COM " tarafından sağlanan "Hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin "Müşteri" tarafından kabulü ile "Müşteri" "Websitesi"de yer alan ve yer alacak olan ‘‘İlkegrafik.com’’ tarafından yapılan "Hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Müşteri”lik statüsünün kazanılması için, "Müşteri" üye olmak isteyen "Kullanıcının "Websitesi"de bulunan üyelik formunu İLKEGRAFİK.COME-Ticaret Kullanım Sözleşmesi'ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun ‘‘İlkegrafik.com’’ tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen "Kullanıcının gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Müşteri'ye bildirilmesi ile "Müşteri"lik statüsü başlamakta ve böylece "Müşteri" işbu sözleşme ve "Websitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. "Müşteri"lik hak ve yükümlülükleri sadece "Müşteri"lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Müşteri" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. "Müşteri"lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ‘‘İlkegrafik.com’’ dan dan talepte bulunması halinde ‘‘İlkegrafik.com’’, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir "Hizmet" için en son ‘‘İlkegrafik.com’’ a ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Müşteri" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda ‘‘İlkegrafik.com’’ un üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

4.2. "Müşteri" "Websitesi" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde "Websitesi"ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ‘‘İlkegrafik.com’’un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. "Müşteri", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Websitesi" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Websitesi"nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Websitesi" üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Müşteri”nin "Websitesi" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. "Müşteri", "Websitesi"ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Websitesi" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6. "Müşteri”nin "Müşteri Üye Profili Sayfası"na erişmek ve "Websitesi" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Müşteri" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Müşteri”nin sorumluluğundadır. "Müşteri", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

4.7. ‘‘İlkegrafik.com’’, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde "Müşteri”nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

4.8. ‘‘İlkegrafik.com’’, "Websitesi"nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Websitesi"nin her türlü kullanımına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

    "Websitesi"nin "Müşteri" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

    "Websitesi"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

    Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi'nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,

    Websitesi’nin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,

    Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya "Websitesi"'ye ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;

    Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;

    Yorum ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi);

    Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;

    Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

    "Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;

    "Websitesi" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükle...

    ‘‘İlkegrafik.com’’un önceden yazılı iznini alınmaksızın, "Websitesi" üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde "Websitesi"nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;

İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Websitesi"nin ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; ‘‘İlkegrafik.com’’unilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9 ‘‘İlkegrafik.com’’, "Müşteri" tarafından "Websitesi"ne beyan edilen "Üye/Kişisel" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. "Müşteri", bilgilerinin ‘‘İlkegrafik.com’’ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. İLKEGRAFİK.COME TİCARET SÖZ konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Müşteri kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır. Bununla beraber Müşteri, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm İLKEGRAFİK.COM iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir (İLKEGRAFİK.COM iştirakleri hakkında detaylı bilgi için; WWW.İLKEGRAFİK.COM).

4.10 "Müşteri"; kendisi tarafından "Websitesi"ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi "Websitesi"nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Müşteri, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri İLKEGRAFİK.COME TİCARET bilgilerini ve İLKEGRAFİK.COM’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İLKEGRAFİK.COM’DAN dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

İLKEGRAFİK.COM, İLKEGRAFİK.COME TİCARET Hizmet’leri, İLKEGRAFİK.COM E-TİCARET bilgileri, İLKEGRAFİK.COM E-TİCARET TELİF haklarına tabi çalışmalar, İLKEGRAFİK.COM E-Ticaret ticari markaları, İLKEGRAFİK.COM E-TİCARET TİCARİ görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

‘‘İlkegrafik.com’’, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Websitesi"nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Müşteri" üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İLKEGRAFİK.COM E TİCARET İŞBU Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Müşteri tarafından İLKEGRAFİK.COM’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla İLKEGRAFİK.COM’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. İLKEGRAFİK.COME TİCARET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Müşteri", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ‘‘İlkegrafik.com’ un’’ kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, İlkegrafik.com’ un yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM

Müşteri’ler ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi'nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi'ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Müşteri’nin sorumluluğundadır.

Müşteri Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.